Institutul Diplomatic

Prezentare generală

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a fost creat, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 11 iulie 2018, Institutul Diplomatic, instituție publică cu personalitate juridică ce activează în cadrul Ministerului, având la bază Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Diplomatic aprobat la 24 octombrie 2018. 

Institutul este un centru de excelență pentru pregătirea cadrelor diplomatice în cariera profesională. Necesitatea înființării acestui institut este dictată atât de evoluțiile geopolitice din lume, cât și din regiune dar și din perspectiva promovării de către autoritățile Republicii Moldova a unei politici externe pro-active în diferite regiuni și organizații internaționale. Pentru a răspunde necesităţilor de formare profesională, Institutul Diplomatic se axează pe metode interactive şi practice de instruire, având în calitate de formatori diplomaţi din cadrul MAEIE şi din străinătate, profesori universitari şi experţi înalt calificaţi, oferind beneficiul unei game largi de opinii şi abordări. Principalele domenii de instruire cuprind, printre altele, relațiile internaționale și diplomația, știința politică, dreptul internațional, practica negocierilor diplomatice, etichetă şi protocol, problemele de securitate, corespondenţa diplomatică şi consulară și nu în ultimul rând integrarea europeană.

Institutul Diplomatic este condus de către un Director numit în funcție prin ordinul Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene,  fiind organul reprezentativ de conducere al instituției, cu competențe specifice în privința gestionării activităților de formare profesională și de management al Institutului. Pentru definirea și îmbunătățirea continuă a strategiilor de activitate și de dezvoltare a Institutului, în conformitate cu obiectivele stabilite de legislația în vigoare, în cadrul Institutului este instituit Consiliul Diplomatic, în calitate de organ colegial consultativ al Institutului. Consiliului Diplomatic este constituit din 9 membri, care sunt numiți de către Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru un mandat de 5 ani. Consiliul Diplomatic este convocat în ședințele ordinare o dată pe an, convocate și prezidate de către Directorul Institutului.

Structura organizatorică a Institutului Diplomatic cuprinde următoarele subdiviziuni:

-        Serviciul formare profesională;

-        Serviciul furnizare expertiză;

-        Consiliul diplomatic –  organ colegial consultativ.

 

Misiune și Viziune

Misiunea de bază a Institutului Diplomatic este de a asigura cu cadre de o înaltă pregătire atât serviciul diplomatic, cât şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care vor promova la un nivel profesionist interesele naționale ale Republicii Moldova. Institutul prevede dezvoltarea bunelor practici diplomatice menite să asigure instruirea diplomaților de carieră din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Abordarea noastră unică constă  în perfecționarea și instruirea personalului diplomatic bazat pe programe de formare continuă cu metode și tehnici  de instruire specifice domeniului de activitate,  care corespund celor mai înalte standarde și competențe academice la nivel național și internațional. De asemenea, Institutul Diplomatic contribuie activ la elaborarea de expertize, analize, cercetări, studii din domeniul politicii externe și a relațiilor internaționale. Activitatea noastră ca centru de excelență în sfera pregătirii și perfecționării cadrelor diplomatice, este completată de cercetări de primă importanță, de formatori și experți din țară și din străinătate a căror misiune este de a dezvolta schimbul de experiență între generațiile de diplomați.

Obiectivul principal al Institutului Diplomatic este de a obţine cea mai înaltă calitate a procesului de formare profesională, adoptând standarde și competențe internaţionale, prin manifestarea preocupărilor continue pentru asigurarea calităţii, colaborare internațională interdisciplinară şi excelenţa activităţii formatorilor și experților. Institutul își planifică procesul de instruire și perfecționare a cadrelor diplomatice ținând cont de necesitățile serviciului diplomatic moldovenesc. Pentru mai buna aplicare a procesului de formare continuă, Institutul Diplomatic face publice obiectivele şi strategiile sale, în așa fel în cât comunitatea experților, formatorilor și audienților să fie încurajaţi să contribuie cu propriile lor idei şi iniţiative, promovând un climat etic de încredere şi de comunicare la toate nivelel.

 

Draft

elaborat de Institutul Diplomatic

 

Program de instruire profesională continuă, pe anul 2021

Februarie - 4 zile

CURS DE INSTRUIRE PENTRU DEBUTANȚI

Obiectiv: Dobândirea de noi cunoștințe și formarea participanților pentru consolidarea conceptelor de bază și a unui set de abilități necesare pentru dezvoltarea carierei în serviciul diplomatic, precum și redactarea documentelor administrative, diplomatice și analitice, conform practicilor și standardelor MAEIE, pentru îndeplinirea eficientă și cu succes a sarcinilor și responsabilităților de zi cu zi.

Cursul integrează module de cunoaștere a organizării interne a Centralei MAEIE și MDOC, familiarizând audiența cu principalele dosare de actualitate ale politicii externe. Cursanții au ocazia de a beneficia de experiența profesională a diplomaților și ambasadorilor moldoveni, care vor împărtăși cu noii angajați valoroase lecții din activitatea lor profesională. Diplomații debutanți vor căpăta o viziune mai clară asupra rolului pe care îl au în conservarea și promovarea valorilor naționale. 

Curriculum:

-       Principalele jaloane ale istoriei diplomației Republicii Moldova;

-       Cadrul juridic și documentele de bază;

-       Relațiile RM cu statele lumii – interese, direcții prioritare, obiective;  

-       Cooperarea în cadrul ONU și altor organizații internaționale;

-       Acordul de asociere cu Uniunea Europeană;

-       Parteneriatul Estic;

-       Cooperarea Regională;

-       Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală;

-       NATO și politicile de securitate;

-       Comunicarea și Diplomația publică;

-       Pregătirea, negocierea şi încheierea tratatelor internaţionale (Șeful DDI).

-       Corespondența diplomatică.

Programul va include, de asemenea, următoarele exerciții de simulare:

-       Exercițiu de simulare: Promovarea candidaturii RM în unul din Comitetele ONU (sarcină de echipă);

-       Prezentarea Republicii Moldova (sarcină de echipă);

Condiții de participare: Cursul este destinat în primul rând funcționarilor debutanți din cadrul MAEIE, dar și tinerilor experți din alte subdiviziuni ale administrației publice.

Descriere: Programul este suplimentat cu vorbitori pentru a răspunde nevoii de formare de calitate într-o disciplină atât de complexă ca diplomația. Instruirea se desfășoară în limba română, cu anumite componente individuale în limba engleză.

Acest program de instruire este obligatoriu pentru toți debutanții numiți în funcție în cadrul MAEIE, care în timpul carierei încă nu au activat în MDOC.

Personalul de predare al cursului include diplomați, cadre universitare, cercetători, ambasadori și reprezentanți ai ambasadelor din RM. Institutul Diplomatic poate recurge, de asemenea, la experți străini pentru predarea anumitor tematici de interes.

Programul de instruire se axează în mai mare măsură pe partea practică decât pe cea teoretică.

Februarie – 1 zi

Dezbatere interactivă – Diaspora în politicile statului – necesități, realizări și probleme”

Martie - 4 zile

CURS DE DIPLOMAȚIE PUBLICĂ

Obiectiv: Extinderea expertizei reprezentanților serviciului diplomatic RM și a funcționarilor administrației de stat în domeniul diplomației publice. Programul are drept scop îmbunătățirea deprinderilor de comunicare și acțiune în teren, pentru promovarea imaginii țării în exterior, precum și ameliorarea percepției pozitive a politicii noastre externe în societatea moldovenească.

În acest sens, cursul este conceput pentru a antrena participanții în ce privește elementele de bază și instrumentele diplomației publice, interacțiunea cu mass-media și schimbul de experiență. Seminarul de formare include diverse exerciții practice.

Cursul este destinat diplomaților și experților din sfera administrației publice, institutelor științifice.

Subiecte:

-       Introducere în diplomația publică;

-       Politica de comunicare a Uniunii Europene: revizuire generală și provocări;

-       Fenomenul fake news și managementul comunicării.    

-       Diplomația publică germană (în cooperare cu Ambasada RFG);

-       Diplomația publică americană (în cooperare cu Ambasada SUA);

-       Diplomația culturală a Franței (în cooperare cu Ambasada Republicii Franceze);

-       Rolul comunicării cu mass-media ca instrument de diplomație publică pentru audiența națională și străină;

-       Rolul comunicării diplomatice cu ONG-urile;

-       Rolul de director al unui centru cultural din străinătate (în cooperare cu Institutul Cultural Român);

-       Diplomația publică în sprijinul artei (de comun cu Ambasada Japoniei);

-       Turismul ca parte a diplomației publice (în cooperare cu ambasadele Italiei și Turciei);

-       Expozițiile industriale și comerciale – element de diplomație publică (în cooperare cu ambasada Federației Ruse)

-       Exercițiu practic – organizarea de către o misiune diplomatică a prezentării produselor naționale și culturii la Târgul de binefacere de Crăciun

-       Exercițiu de simulare: Oferirea unui interviu;

Descriere: Cursul este conceput pentru a fi informativ, orientat spre practică și benefic pentru oficiali ai administrației guvernamentale, academicieni și reprezentanți ai ONG-urilor. Instruirea introduce participanții în aspectele de bază ale diplomației publice sub forma unor prelegeri susținute de distinși diplomați, experți și practicanți autohtoni și străini. Programul tematic al cursului include o serie de exerciții practice și alte exerciții diverse care sunt destinate să pună în practică noile cunoștințe acumulate.

Martie – 1 zi

„Etica și Integritatea funcționarului public”

(De comun cu Centrul Național Anticorupție)

Aprilie  - 3 zile

 CURS DE PROTOCOL DIPLOMATIC, ETICHETĂ, CEREMONIAL, CORESPONDENȚĂ ȘI COMUNICARE

Descriere: Programul se adresează atât funcționarilor publici din serviciul extern, cât și funcționarilor din alte instituții publice sau comunității de afaceri. Printr-o serie de prelegeri și exerciții practice, instruirea oferă o pregătire în domeniul protocolului public și internațional și o gamă largă de abilități practice într-un mediu care necesită cunoștințe de etichetă și protocol.

Obiective:

-       Înțelegerea modului de funcționare a protocolului de stat al RM și a celui internațional;

-       Achiziționarea de expertiză pentru o implementare competentă a formulelor de protocol în diferite situații;

-       Planificarea cu succes a vizitelor de stat, vizitelor oficiale și a ceremoniilor;

-       Dezvoltarea abilităților individuale pentru pregătirea și participarea la evenimente ceremoniale;

-       Recepții și dineuri diplomatice – tradiții, reguli și marja de creativitate;

-       Corespondența și redactarea diplomatică – comunicarea instituțională, minister-ambasade, redactarea notelor informative, de serviciu, a discursurilor de politică externă, cultura speech writing-ului;

-       Comunicarea diplomatică online;

-       Comunicare și socializare în cadrul comunității diplomatice din diverse țări;

Condiții de participare:

Instruirea este prevăzută pentru oficialii care sunt angajați profesional în organizarea de evenimente, întâlniri și vizite, precum și pentru persoanele care doresc să dobândească abilitățile necesare pentru a lucra într-un mediu care necesită cunoașterea cutumelor, specificului și diferențelor culturale.

Participare: Este obligatoriu ca participanții să aibă o rată de participare de cel puțin 90% la curs pentru a primi un certificat.

Mai - 4 zile

CURS DE DIPLOMAȚIE CONSULARĂ

Obiectiv: Scopul cursului este îmbunătățirea și creșterea calificării diplomaților și a funcționarilor din sfera administrației publice implicați în domeniul afacerilor consulare. Participanților le sunt prezentate practicile specifice și de bază din procesele diferitelor servicii consulare și varietatea cazurilor posibile pe care le-ar putea întâlni.

Gama programelor de instruire acoperă module și instruire practică în următoarele:

-       Politica privind vizele și imigrația; modul de intrare și ședere al străinilor; azil; probleme organizatorice;

-       Servicii administrative - cetățenie, stare civilă, legalizarea documentelor, funcții de notar, documente de identificare naționale;

-       Aspecte specifice activității consulare;

-       Instruire practică în certificarea și legalizarea documentelor și funcțiile notariale ale funcționarilor consulari;

-       Instruire practică privind starea civilă.

Descriere: Cursul pregătește, optimizează și îmbunătățește competențele profesionale ale participanților prin module teoretice și practice. De asemenea, prezintă activitatea misiunilor diplomatice și consulare ale Republicii Moldova.

 Mai – 1 zi

Conferința internațională dedicată celor 30 de ani de promovare activă a politicii externe a Republicii Moldova (1991-2021)

Iunie –2  zile

FORMARE PENTRU MEMBRII FAMILIILOR DIPLOMAȚILOR CARE URMEAZĂ SĂ FIE DETAȘAȚI ÎN MISIUNE

Obiectiv: Cursul de instruire își propune să familiarizeze diplomații care urmează să fie detașați în MDOC, dar și membrii familiilor lor, cu activitatea specifică a ambasadelor și consulatelor. De asemenea, o importanță aparte o reprezintă dobândirea de cunoștințe în ceea ce ține de promovarea imaginii RM în țara gazdă și de reguli comportamentale în diversele situații protocolare (cu accent pe fiecare țară în care urmează să plece diplomații).

Curriculum:

-       Protocolul de stat și eticheta în practica diplomatică. Privilegiile și imunitățile diplomatice;

-       Întâlnirile oficiale, modul de a face cunoștință, auto-prezentarea și strângerea de mână;

-       Ținuta vestimentară şi regulile de comportament la ceremoniile oficiale;

-       Eticheta de sărbătoare. Elaborarea cărților de vizită;

-       Problemele financiare și administrative;

-       Cerințe generale de curtoazie, maniere, cadouri;

-       Asertivitate și non-asertivitate în activitatea diplomatică;

-       Gestionarea fondurilor și bunurilor misiunilor diplomatice;

-       Promovarea imaginii Republicii Moldova în afara țării;

-       Diplomația publică și culturală;

-       Promovarea valorilor Republicii Moldova în țara gazdă;

-       Problemele de securitate în activitatea MAEIE și în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova;

Descriere: Cursul prezintă activitatea misiunilor diplomatice și consulare ale Republicii Moldova, familiarizând, astfel, pe cei care urmează să-și desfășoare activitatea peste hotare cu munca concretă de pe teren. 

Cerințe de aplicare: Cursul este prevăzut pentru diplomații care urmează să fie detașați în misiune și membrii familiilor acestora care îi vor însoți peste hotare.

Iunie – 1 zi

Curs dedicat problemelor de securitate națională, securitatea ambasadelor și privind secretul de stat

(De comun cu Serviciul de Informații și Securitate)

Iulie – 2 zile

CURS DE DIPLOMAȚIE ECONOMICĂ

Obiectiv: Cursul este destinat perfecționării cunoștințelor corpului diplomatic, a angajaților guvernamentali și a altor persoane implicate în chestiuni de diplomație economică cu scopul de a  îmbunătăți coordonarea între instituțiile însărcinate cu planificarea și practicarea politicii economice externe.

Descriere: Programul cursului introduce participanții în subiecte economice și financiare actuale, prezentând informații despre sectorul economic din Republica Moldova atât în context politic național, cât și internațional. Accentul este pus pe posibilitățile de dezvoltare a economiei naționale și internaționale în condițiile crizei economice globale, inclusiv impactul acesteia asupra sectorului privat.

Subiecte:

-       Implementarea priorităților economice externe ale Republicii Moldova prin activitățile reprezentanților diplomatici moldoveni;

-       Climatul investițional și oportunități de afaceri în Republica Moldova;

-       Export de bunuri și servicii, atragerea investițiilor;

-       Afaceri și diplomație în sectorul energetic al Europei de Sud-Est.

-       Rolul Comisiilor mixte și business-forurilor în promovarea externă

-       Rolul mass-media în prezentarea RM ca o oportunitate pentru investiții și afaceri;

-       Relațiile economice dintre RM și UE;

-       Modelul ungar de promovare a diplomației economice;

-       Experiența chineză în promovarea comerțului și atragerea investițiilor;

-       Percepția Republicii Moldova în sectorul turistic;

-       Exercițiu practic – prezentarea Republicii Moldova la Camera de Comerț și Industrie a unei țări, prezentarea produselor naționale în cadrul unei Expoziții industriale.

Participare: Este obligatoriu ca participanții să aibă o rată de participare de cel puțin 90% la curs pentru a primi un certificat.

Septembrie – 2 zile

CURS ÎN DIPLOMAȚIA ENERGETICĂ

(De comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Institutul Diplomatic Bulgar, Institutul Diplomatic al MAE din Qatar, Universitatea Tehnică din Moldova)

Obiectiv: Programul are ca scop abordarea multidimensională a domeniului specific și vast al diplomației energetice, cum ar fi urmărirea unei politici energetice comune, creșterea diplomației cu emisii reduse de carbon, dezvoltarea piețelor energetice, rolul schimbărilor climatice în politica externă și în alte probleme de actualitate. Cursul își propune să contribuie la construirea și consolidarea relațiilor energetice între state și să ofere o platformă pentru dialog deschis între participanți. Deoarece energia este un aspect relativ nou și contemporan al securității, la nivel național, regional și global, construirea unei expertize specializate în acest domeniu este esențială pentru oficialii diplomatici. Este prevăzută desfășurarea întregului program în limba engleză.

Cursul include următoarele module:

-       Prezentare generală a provocărilor, opțiunilor, soluțiilor  și tehnologiilor energetice contemporane;

-       Componentele de bază ale diplomației energetice;

-       Rolul diplomației în promovarea noilor proiecte energetice – cazul Azerbaidjanului.

-       Dimensiunea globală a politicilor energetice ale UE, SUA și Rusiei;

-       Uniunea Energiei - provocări și soluții post 2020, provocarea energetică și climatică în politicile UE;

-       Starea actuală și perspectivele sectorului energetic al RM;

-       Securitatea energetică în sud-estul Europei – sarcini, soluții și alternative;

-       Securitatea energetică în regiunea Mării Negre;

-       Experiența Qatarului în promovarea noilor proiecte de infrastructură energetică și de cooperare cu UE.

Participare: Este obligatoriu ca participanții să aibă o rată de participare de cel puțin 90% la curs pentru a primi un certificat.

Octombrie – 2 zile

CURS ÎN DIPLOMAȚIA MEDIULUI

(De comun cu experți europeni, Ambasadele Marii Britanii, Suediei și Țărilor de Jos)

Obiectiv: Cursul are menirea de a introduce participanții în problemele de bază din domeniile mediului și al ecologiei.

Curriculum:

-       Starea actuală a negocierilor multilaterale privind schimbările climatice;

-       Politica UE privind schimbările climatice;

-       Conflictele și cooperarea cu privire la sursele globale de apă;

-       Rețeaua ecologică europeană Natura 2000;

-       Directivele UE privind apa;

-       Dezvoltare durabilă - natura globală și regională;

-       Aspecte geo-ecologice ale securității internaționale;

-       Diplomația arctică;

-       Diplomația ozonului;

-       Securitate ecologică transfrontalieră - gestionarea riscurilor, soluții pragmatice, bune practici;

-       Politicile UE privind clima și reflectarea lor asupra sectorului energetic; provocări de resurse, reglementare și piață;

-       Exercițiu practic: acord multilateral bazat pe noul acord privind schimbările climatice.

Descriere: Acoperirea tematică a cursului include o introducere în diplomația mediului, analiza negocierilor internaționale privind schimbările climatice, revizuirea sistemelor juridice internaționale de protecție a mediului, prezentare generală a principalelor aspecte ale securității mediului internațional etc. Formarea include, de asemenea, exerciții practice în domeniu a diplomației multilaterale a apei.

Cursul se dedică unei game largi de beneficiari, specialiști sau oficiali guvernamentali care lucrează pe probleme de cooperare ecologică internațională, studenți de masterat în mediu și ecologie, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de mediu și organizații media axate pe probleme ecologice globale.

Noiembrie – 1 zi

-       Masterclass în arta oratorică;

-       Psihologia diplomației şi vocaţia de diplomat;

-       Carisma şi inteligenţa diplomatului.

(dr. conf. univ. Mihai Șleahtițchi)

 

Noiembrie – 1 zi

MASTERCLASS DIPLOMAȚIA ȘI CULTURA VINULUI

(de comun cu Ambasada Georgiei, experți oenologi și Moldova Vin)

Pe parcursul anului

CURSURI DE CULTURĂ, CIVILIZAȚIE ȘI LIMBI STRĂINE

Descriere: Acest program de pregătire este destinat în primul rând diplomaţilor, dar şi altor persoane interesate din domeniul public sau privat. O dată cu însușirea capacităţii de a scrie şi conversa în limba străină aleasă, cursul oferă şi informaţii legate de cultura şi civilizaţia țării în care limba este vorbită. Cursul oferă 3 nivele de cunoaștere a limbii, respectiv, începător, intermediar și avansat.

 

Curs de limba engleză

Curs de limba franceză

Curs de limbă chineză

Curs de limbă arabă

 

Draft

designed by the Diplomatic Institute

 

CONTINUING PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM, YEAR 2021

February - 4 days

TRAINING COURSE FOR JUNIOR MFAEI EMPLOYEES

Objective: Provide participants with a sound foundation of skills and knowledge essential for their future career in the sphere of diplomacy, as well as diplomatic drafting, according to MFAEI practices and standards, for efficient and successful performance of tasks and daily responsibilities. The course integrates modules of knowledge of the internal organization of the MFAEI and its diplomatic missions abroad, familiarizing the audience with the main current issues of foreign policy. The trainees have the opportunity to benefit from the professional experience of Moldovan diplomats and ambassadors, who will share with the new employees valuable lessons from their professional activity. Junior diplomats will gain a clearer view of their role in preserving and promoting national values.

Curriculum:

- Key milestones in the history of Moldovan diplomacy;

- Legal framework and basic documents;

- Moldova's relations with the countries of the world - interests, priority directions, objectives;

- Cooperation within the UN and other international organizations;

- The Association Agreement with the European Union;

- Eastern Partnership;

- Regional Cooperation;

- Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia;

- NATO and security policies;

- Public Communication and Diplomacy;

- Preparation, negotiation and conclusion of international treaties (Director of DDI);

- Diplomatic correspondence.

The program will also include the following simulation exercises:

- Promoting the candidacy of the Republic of Moldova in one of the UN Committees (team task);

- Presentation of the Republic of Moldova (team task).

Participation conditions: The course is intended primarily for junior officials within the MFAEI, but also for young experts from other public administration.

Description: The program is supplemented with speakers to meet the need for quality training in a discipline as complex as diplomacy. The training is conducted in Romanian, with certain individual components in English.

The teaching staff of the course includes diplomats, academics, researchers, ambassadors and representatives of the embassies of the Republic of Moldova. The Diplomatic Institute may also use foreign experts to teach certain topics of interest. The training program focuses more on the practical side than the theoretical.

This training program is mandatory for all beginners appointed to the MFAEI, who have not worked yet in the diplomatic missions and consular offices of the Republic of Moldova.

February - 1 day

Interactive debate - "Diaspora in state policies - needs, achievements and problems"

March - 4 days

PUBLIC DIPLOMACY COURSE

Objective: Extending the expertise of the representatives of the diplomatic service and of other state administration officials in the field of public diplomacy. The program aims to improve communication and action skills in the field, to promote the country's image abroad, as well as to improve the positive perception of our foreign policy within the Moldovan society.

In this sense, the course is designed to train participants in the basic elements and tools of public diplomacy, media interaction and exchange of experience. The training seminar includes various practical exercises.

The course is intended for diplomats and experts in the field of public administration and scientific institutes.

Subjects:

- Introduction to public diplomacy;

- European Union communication policy: overview and challenges;

- The phenomenon of fake news and communication management;

- German public diplomacy (in cooperation with the FRG Embassy);

- American public diplomacy (in cooperation with the US Embassy);

- Cultural Diplomacy of France (in cooperation with the Embassy of the French Republic);

- The role of communication with the media as a tool of public diplomacy for the national and foreign audience;

- The role of diplomatic communication with NGOs;

- The role of director of a cultural center abroad (in cooperation with the Romanian Cultural Institute);

- Public diplomacy in support of art (jointly with the Embassy of Japan);

- Tourism as part of public diplomacy (in cooperation with the embassies of Italy and Turkey);

- Industrial and trade exhibitions - element of public diplomacy (in cooperation with the embassy of the Russian Federation);

- Practical exercise - organization by a diplomatic mission of the presentation of national products and culture at the Christmas Charity Fair;

- Simulation exercise: Giving an interview.

Description: The course is designed to be informative, practice-oriented and beneficial for government officials, academics and NGO representatives. The training introduces participants to the basics of public diplomacy in the form of lectures given by distinguished local and foreign diplomats, experts and practitioners. The thematic program of the course includes a series of practical exercises and various other exercises that are intended to put into practice the new knowledge gained.

March - 1 day

"Ethics and Integrity of the Civil Servant"

(Jointly organized with the National Anticorruption Center)

April - 3 days

  COURSE IN DIPLOMATIC ETIQUETTE AND PROTOCOL, CEREMONIAL, CORRESPONDENCE AND COMMUNICATION

Objectives:

- Understanding the functioning of the state protocol of the Republic of Moldova and the international protocol;

- Acquisition of expertise for a competent implementation of protocol formulas in different situations;

- Successful planning of state visits, official visits and ceremonies;

- Development of individual skills for preparing for and participating in ceremonial events;

- Diplomatic receptions and dinners - traditions, rules and margin of creativity;

- Diplomatic correspondence and writing - institutional communication, ministry-embassies, writing informative and service notes, foreign policy speeches, the culture of speech writing;

- Online diplomatic communication;

- Communication and socialization within the diplomatic community in various countries.

Participation conditions:

The training is provided for officials who are professionally engaged in organizing events, meetings and visits, as well as for people who want to acquire the skills needed to work in an environment that requires knowledge of customs, specifics and cultural differences.

Participation: It is mandatory for participants to have a participation rate of at least 90% in the course to receive a certificate.

Description: The program is addressed both to representatives of the external service and to officials from other public institutions or the business community. Through a series of lectures and practical exercises, the training provides training in public and international protocol and a wide range of practical skills in an environment that requires knowledge of etiquette and protocol.

May - 4 days

CONSULAR DIPLOMACY COURSE

Objective: The course aims to strengthen the theoretical and practical consular skills of Ministry staff to help them carry out their work efficiently and to a high standard. Participants are introduced to specific and basic practices in the processes of the various consular services and the variety of possible cases they may encounter.

The range of training programs covers modules and practical training in the following:

- Visa and immigration policy; the way of entry and stay of foreigners; asylum; organizational issues;

- Administrative services - citizenship, marital status, legalization of documents, notary functions, national identification documents;

- Aspects specific to consular activity;

- Practical training in the certification and legalization of documents and notarial functions of consular officers;

- Practical training on marital status.

Description: The course prepares, optimizes and improves the professional skills of the participants through theoretical and practical modules. It also presents the activity of the diplomatic and consular missions of the Republic of Moldova.

May - 1 day

International Conference dedicated to the 30th anniversary of the active promotion of the foreign policy of the Republic of Moldova (1991-2021)

June –2 days

TRAINING FOR DIPLOMATS AND THEIR FAMILY MEMBERS TO BE DETACHED TO THE MISSIONS ABROAD

Objective: The training course aims to familiarize diplomats to be seconded to diplomatic missions and consular posts, as well as their family members, with the specific activity of embassies and consulates. Also of particular importance is the acquisition of knowledge regarding the promotion of the image of the Republic of Moldova in the host country and of behavioral rules in various protocol situations (with emphasis on each country where diplomats are to leave).

Curriculum:

- State protocol and etiquette in diplomatic practice. Diplomatic privileges and immunities;

- Official meetings, how to get to know each other, self-presentation and handshake;

- Dress code and rules of conduct at official ceremonies;

- Holiday etiquette. Elaboration of business cards;

- Financial and administrative issues;

- General requirements for courtesy, manners, gifts;

- Assertiveness and non-assertiveness in diplomatic activity;

- Management of funds and assets of diplomatic missions;

- Promoting the image and values of the Republic of Moldova in the host country;

- Public and cultural diplomacy;

- Security issues in the activity of MFAEI and in the diplomatic missions of the Republic of Moldova.

Description: The course presents the activity of the diplomatic and consular missions of the Republic of Moldova, thus familiarizing those who are going to carry out their activity abroad with the concrete work in the field.

Application requirements: The course is intended for diplomats to be seconded to the mission and their family members who will accompany them abroad.

June - 1 day

Course dedicated to national security issues, embassy security and state secrecy

(Jointly with the Intelligence and Security Service)

July - 2 days

ECONOMIC DIPLOMACY COURSE

Objective: The course is intended to improve the knowledge of the diplomatic corps, government employees and others concerned with issues of economic diplomacy in order to improve coordination between the institutions responsible for planning and practicing foreign economic policy.

Description: The course syllabus introduces participants to current economic and financial topics, presenting information about the economic sector in the Republic of Moldova in both national and international political contexts. The emphasis is on the possibilities for the development of the national and international economy in the context of the global economic crisis, including its impact on the private sector.

Subjects:

- Implementation of the external economic priorities of the Republic of Moldova through the activities of Moldovan diplomatic representatives;

- Investment climate and business opportunities in the Republic of Moldova;

- Export of goods and services, attracting investments;

- Business and diplomacy in the energy sector of South East Europe;

- The role of Joint Commissions and business forums in external promotion;

- The role of the media in presenting the Republic of Moldova as an opportunity for investment and business;

- Economic relations between the Republic of Moldova and the EU;

- The Hungarian model for promoting economic diplomacy;

- Chinese experience in promoting trade and attracting investment;

- The perception of the Republic of Moldova in the tourism sector;

- Practical exercise - presentation of the Republic of Moldova at the Chamber of Commerce and Industry of a country, presentation of national products in an Industrial Exhibition.

Participation: It is mandatory for participants to have a participation rate of at least 90% in the course to receive a certificate.

September - 2 days

COURSE IN ENERGY DIPLOMACY

(Joint with the Ministry of Economy and Infrastructure, Bulgarian Diplomatic Institute, Diplomatic Institute of the MFA of Qatar and Technical University of Moldova)

Objective: The program aims to raise awareness of the far-reaching and cross-cutting benefits of sustainable energy by addressing the multidimensional approach of the energy diplomacy, such as pursuing a common energy policy, increasing low-carbon diplomacy, developing energy markets, the role of climate change in foreign policy and other current issues. It also aims to make trainees understand the importance of building and strengthening relations in the field of energy between states by providing a platform for open dialogue. As energy is a relatively new and contemporary aspect of security, at national, regional and global levels, building specialized expertise in this area is essential for diplomatic officials. The entire program is planned in English.

Curriculum:

- Overview of contemporary energy challenges, options, solutions and technologies;

- The basic components of energy diplomacy;

- The role of diplomacy in promoting new energy projects - the case of Azerbaijan;

- The global dimension of EU, US and Russian energy policies;

- Energy Union - challenges and solutions post 2020, energy and climate challenge in EU policies;

- The current state and perspectives of the energy sector of the Republic of Moldova;

- Energy security in south-eastern Europe - tasks, solutions and alternatives;

- Energy security in the Black Sea region;

- Qatar's experience in promoting new energy infrastructure projects and cooperation with the EU.

Participation: It is mandatory for participants to have a participation rate of at least 90% in the course to receive a certificate.

October - 2 days

COURSE IN ENVIRONMENTAL DIPLOM CY

(Jointly organized with European experts, Embassies of Great Britain, Sweden and the Netherlands)

Objective: The course aims to introduce participants to the basic issues of the environment and ecology.

Curriculum:

- The current state of multilateral climate change negotiations;

- EU climate change policy;

- Conflicts and cooperation on global water sources;

- European ecological network Natura 2000;

- EU water directives;

- Sustainable development - global and regional nature;

- Geo-ecological aspects of international security;

- Arctic diplomacy;

- Ozone diplomacy;

- Cross-border ecological security - risk management, pragmatic solutions, good practices;

- EU climate policies and their impact on the energy sector; resource, regulatory and market challenges;

- Practical exercise: multilateral agreement based on the new agreement on climate change.

Description: The thematic coverage of the course includes an introduction to environmental diplomacy, analysis of international negotiations on climate change, review of international legal systems for environmental protection, overview of the main aspects of international environmental security, etc. The training also includes practical exercises in the field of multilateral water diplomacy.

The course is dedicated to a wide range of beneficiaries, specialists or government officials working on international environmental cooperation issues, master's students in environment and ecology, representatives of environmental non-governmental organizations and media organizations focused on global environmental issues.

November – 1 day

- Masterclass in oratory;

- The psychology of diplomacy and the vocation of the diplomat;

- The charisma and intelligence of the diplomat

(dr. associate professor Mihai Șleahtițchi)

November – 1 day

MASTERCLASS DIPLOMACY AND WINE CULTURE

(jointly with the Embassy of Georgia, oenologists and Moldova Vin)

 Throughout the year

COURSES OF CULTURE, CIVILIZATION AND FOREIGN LANGUAGES

Description: This training program is intended primarily for diplomats, but also for other public or private stakeholders. Along with acquiring the ability to write and converse in the chosen foreign language, the course also provides information about the culture and civilization of the country where the language is spoken. The course offers 3 levels of knowledge of the language, respectively, beginner, intermediate and advanced.

 

English language course                  Chinese language course

French language course                   Arabic language course